سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا یزدانی – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان
جواد خوشحال – استادیار گروه اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان
سعید سلطانی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

برآورد بیشترین دبی لحظه ای سیل درحوزه های آبخیز فاقد امار و یا با نواقص آماری از مسائل مهم در طرح های آبخیزداری و مدیریت منابع آب می باشد. در این تحقیقبرای تخمین دبی اوج سیل حوزه های آبخیز مورد مطالعه، روش گرافیکی ارائه شد بوسیله SCS استفاده شد. این روش در ۱۹ حوضه در سه منطقه مختلف کشور مورد بررسی قرارگرفت. همچنین حساسیت اینروش به دامنه تغییرات پارامترهای ورودی بارش، مساحت و عامل بدون بعد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مبین کارایی نسبتا مناسب این روش در تخمین دبی اوج سیل می باشد. همچنین میزان بارش عامل عمده ای در افزایش خطا در مناطق مورد مطالعه می باشد. بطوریکه در منطقه شمال البرز به این دلیل میزان خطا از دو منطقه دیگر بیشتر است. در این منطقه بارشهای بیشتر از ۱۰۰ میلیمتر سبب افزایش قابل ملاحظهخطا در تخمین دبی اوج میگردد.