سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پیغام غفاری نوران – عضو هیئت علمی مرکز ملی اقیانوس شناسی
محمدرضا بنادرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
حسن خالقی زواره – عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

یکی از مولفه های بسیار اساسی در توسعه ایدار برنامه ریزی دقیق در زمینه حفاظت محیط زیست و مقابله بموقع با آثار مخرب آن توسط برناه ریزی های بلند مدت در رابطه با پیش بلینی این اثرات در زمینه های مختلف می باشد. یکی از آثار تخریب محیط زیست گرمایش جهانی و ایجاد نوسانات اقلیمنی بواسطه ازدیاد گازهای گلخانه ای است. در این راستا پیش بینی اثر نوسانات هر یک از پارامترهای اقلیمی در امر مدیریت پایدار در هر کشور بسیار حائز اهمیت می باشد. از این رو در پژوهش حاضر سعی شده اثر نوسانات اقلیمی باد در حوزه خلیج فارس بر روی جریانات باد رانده و انتقال آلاینده در آن حوزه آبی توسط مدل عددی جریانات باد رانده حساسیت سنجی گردد. تجربه های انجام گرفته در دامنه نتوسانات باد اقلیمیKnots+-5 حول میانگین حساسیت بسیار خوب مدل را نشان می دهد.