سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید هاشمی –
علیرضا پایدار –

چکیده:

از آنجا که ورم پستان با کاهش تولید شیر، افزایش هزینه تولید وکاهش کیفیت شیر علاوه بر خسارات اقتصادی فراوان به گاوداری های شیری و صنعت تولید شیر موجب آلودگی میکروبی شیر شده و گاهی وسیله ای برای انتقال بیماری به انسان می باشد لذا بررسی بر روی جنبه های مختلف این بیماری در کنترل و کاهش خسارت ناشی از بیماری موثر می باشد. جهت انجام این مطالعه ۷۲۶ نمونه شیرخام از گاو هایی که دارای علائم کلینیکی ورم پستان بودند و یا در آزمایش ورم پستان کالیفرنیایی درجاتی مختلف از مثبت بودن را نشان داده بودند، مورد کشت قرار گرفتند . پس از شناسایی کلنی ها، آنتی بیوگرام به روش انتشار دیسک انجام گرفت . کشت باکتری شناسی نمونه ها در ۵۴۷ مورد ۷۵/۳) درصد ) مثبت و در ۸۸ مورد ۲۴/۷) درصد ) منفی بود . بیشترین فراوانی متعلق به جنس استافیلوکوکوس ۳۲/۱) درصد ) بود که در آنتی بیوگرام، به جنتامایسین ۹۲/۳) درصد ) و ترکیب سولفانامید و تری متوپریم ۸۴/۶) درصد ) حساسیت نشان داده و در مقابل شدیداً به پنی سیلین ۸۰) درصد ) مقاوم بودند . ایشرشیاکلی از %۱۳/۶ موارد جدا شد که نتایج آنتی بیوگرام آن مشابه با استافیلوکوکوس بود . استرپتوکوکوس ها %)۱۳/۱) در رده بعدی فراوانی میکروب ها قرار داشته و % ۹۰/۹ موارد به اریترومایسین حساسیت و %۶۳/۶ موارد در برابر پنی سیلین مقاومت داشتند . نتا یج کامل تر در مقاله ارائه خواهد شد . اکثر عوامل ورم پستان جدا شده در این مطالعه به پنی سیلین مقاومت نشان دادند اما این ماده اصلی بسیاری از پمادهای داخل پستانی مورد استفاده در دامداری های استان می باشد . این موضوع بر انجام تست آنتی بیوگرام قبل از تجویز دارو تاکید می کند .