سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد سعید عقیقی – دانشگاه بوعلی سینا ایران
ادوارد غریبیان – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

حساسیت سنجی پارامترهای قابل اندازه گیری در توربین گـاز از مباحث اصلی در تحلیل و آنالیز توربین گاز بـوده و دسـت یابی به الگوی رفتـاری آنـرا میسـر مـی کنـد . اصـولاً در هـر توربین گاز با استفاد ه از بررسی و تحلیل حساسیت پارامترهـا می توان گروه های اصلی از پارامتر هایی را که رفتار آنها شبیه به یکدیگر می باشد شناسایی نموده و از ایـن طریـق در بـاره وی ژگیهای خاص رفتاری توربین گاز و تعداد بهینه پارامترهای قابل اندازه گیری اظهار نظر نمود . جهت دست یابی به این مهم باید با استفاده از کد نویسی کـامپیوتری مـدل تـوربین گـاز و ماتریس حساسیت آنـرا بدسـت آورده و تحلیـل نمـود . ایـن تحقیق با هدف دست یابی و بـومی سـازی دانـش فنـی مـدل سازی و تحلیل حساسیت تـوربین گـاز صـورت گرفتـه و بـه عنوان یک نمونه از آن جهت تحلیل حساسـیت تـوربین گـاز نیروگاه قم استفاده شده است