سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
پری ناز محمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه
شهرام میرفخرایی – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه ارومیه
عبدالصمد زاهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه
رویا شیخه پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه

چکیده:
کنه تارتن دولکه ای ((Tetranychus urticae Koch) یکی از آفات مهم و چندخوار می باشد که خسارت قابل توجهی به محصولات کشاورزی وارد می سازد. استفاده مکرر از سموم شیمیایی، توسعه مقاومت به آفت کش ها، اثرات نامطلوب بر موجودات غیرهدف، ظهور افات ثانویه، طغیان مجدد آفات و آلودگی های زیست محیطی را به همراه داشته است. در سال های اخیر کاربرد فرآورده های گیاهی نظیر اسانس ها به عنوان روشی جایگزین، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش سمیت تماسی اسانس گیاه دارویی زیره سبز به روش غوطه ور سازی برگی روی ماده های بالغ کنه تارتن دولکه ای در ۵ غلظت (۰، ۹۵، ۲۵۰، ۶۰۰، ۱۵۰۰ و ۳۹۰۰ پی پی ام) بررسی شد. آزمایش ها در دمای ۱±۲۵ درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی ۵±۵۰ درصد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی ا نجام گردید. غلظت ۳۹۰۰ پی پی ا م پس از تیمار بیشترین تلفات را در ماده های بالغ ایجاد کرد. مقدار (LC(50 و (LC(90 این اسانس برای کنه تارتن دولکه ای به ترتیب ۱۰۷۲ و ۱۰۱۱۲ پی پی ام تعیین گردید. نتایج نشان داد که اسانس مورد مطالعه به طور معنی داری اثر کشندگی روی ماده های بالغ کنه تارتن دولکه ای داشته است و پتانسیل قابل توجهی را در مدیریت این آفت دارد.