سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین افضل – دانشجوی کارشناسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین افضلی مهر – ا ستادیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هر گونه عملیات کشاورزی متناسب با شرا یط حاکم بر محیط مورد نظر انجام می شود . بن ا بر این دقت در برآورد شرایط محیطی باعث افزایش بازده می شود. این شرایط زما نی و مکا نی مختلف متفاوت هستند. در نتیجه بهتر است که عملیات کشاورزی متناسب با شرایط نقطه به نقطه مزرعه در ه ر زمان انجام شود . با افزایش دقت در اندازه گیری نقطه به نقطه ، بازده افزایش مییابد. جهت دستیابی به اهداف فوق، از ابزارهایی به نام حسگر استفاده میگردد که به وسیله آنها پارامترهای مختلف محیطی اندازه گرفته می شوند. این مبحث یکی از اصلی ترین مباحث کشاورزی د قیق است . این مقاله به تحل یل حسگرها ی موجود در زم ینه هو اشناسی و آ بیاری م یپردازد که در جهت طراح ی و ساخت سامانه نظارت و کنترل بر گلخانه با کام پیوتر، بر رو ی آ نها تحقیق و بررسی انجام شد. در ای ن دستگاه از روش اندازه گی ری فرکانس و به کارگیری حسگر ۱Philips H نتایج مناسبی حاصل شدLDR دقت مناس بی را در برآورد میزان نور مرئی نشان داد . اما بر ای به دست آوردن م یزان نور در دسترس بر ای فتوسنتز بهتر است که از حسگرها ی کوانتوم ی استفاده شود . در انداز هگیری دما با دقت بیش از یک درجه سان تیگراد، ترم یستور توص یه م یگرد د. بر ای اندازه گی ری رطوبت خاک نیز روش پاسخ فرکانس بهتر از نتایج حاصل از بلوک گچی است.