سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حسن تقی پور – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تبریز
محمد مسافری – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سپیده نعمتی منصور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
وریا زرعی –

چکیده:
سبزیجات از اجزای ضروری رژیم غذایی انسان محسوب می شوند. با این وجود ممکن است علاوه بر عناصر ضروری حاوی عناصر سمی نظیر فلزات سنگین در غلظت های مختلف باشند.مطالعه حاضر با هدف تعیین سطوح فلزات سنگین در محصولات کشاورزی پرورشی در نواحی صنعتی و کشاورزی غرب تبریز انجام شده است.در طی مدت 6 ماه نمونه برداری، تعداد72 نمونه تره، گوجه فرنگی و پیاز جمع آوری شده و پس از آماده سازی و هضم، غلظت فلزات سنگین در آن ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی مطابق روش استاندارد تعیین گردید.میانگین غلظت کادمیوم، سرب، مس، کروم و روی به ترتیب در نمونه های تره برابر 54/0، 0، 21/39، 82/2، 25/6 و 25/85 و در نمونه های گوجه فرنگی برابر28/0، 0، 98/25، 97/0، 8/7 و 84/39 و در نمونه های پیاز نیز 14/0، 0، 11/21، 37/1، 75/5 و 13/47 میلی گرم بر کیلوگرم به ازای بافت گیاه بود.غلظت فلزات مورد مطالعه در نمونه های تره، گوجه فرنگی و پیاز در مقایسه با برخی مطالعات بیشتر و در مقایسه با برخی دیگر کمتر است. عدم استفاده از لجن، آب های آلوده و فاضلاب شهری و صنعتی به عنوان آب آبیاری به منظور جلوگیری از تجمع بیش از حد این فلزات در سبزیجات توصیه می شود.