سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی حق طلب – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی – بخش مهندسی شیمی
محمد دهقانی تفتی – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی – بخش مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق مدل ترمودینامیکی UNIQUAC-NRF به صورت یک مدل غیر الکترولیتی برای محاسبه تعادل همزمان فازی – شیمیایی سیستم الکترولیت آمینی با فرضیه جفت یونی مورد استفاده قرار گرفته است . در این مدل از معادله پیتزر – دبای – هوکل برای بخش برد بلند و از معادله UNIQUAC-NRF برای بخش برد کوتاه استفاده شده است . این مدل برای سیستمهای آلکانل آمینی + آب + گازهای اسیدی در دماهای مختلف توسعه داده شده و پارامترهای برهمکنش برای دو سیستم MDEA-H2O-CO2 و MDEA-H2O-H2S بهینه گردیده است . نتایج بدست آمده از این مدل با توجه به سادگی آن در مقایسه با مدل های قبلی خیلی خوب می باشد .