سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریده صادقیان –

چکیده:

سالیانه در جهان میلیون ها کارگر قربانی حوادث ناشی از کار می شوند. (۱۲۰ میلیونحادثه در سال ILO) که منجر به فوت و یا از کار افتادگی تعداد زیادی از آنها می گردد. این حوادث از یک سو درد و رنج کارگر وافراد خانواده اش را به دنبال داشته و از سوی دیگر سبب هدر رفتن روزهای کار ملی، سرمایه و تزلزل اقتصادی جامعه می شود. درمطالعات بین المللی سال های اخیر نیز چون قرون گذشته مطابق گزارش سازمان جهانی بهداشت، همچنان معادن در بین صنایع و مشاغل گوناگون بالاترین منشا خطر حوادث وبیماریهای شغلی می باشند. برای ریشه یابی بهتر علل حوادث و برطرف کردن منابع ایجاد آن مهمترین ابزار، آمار واطلاعات مربوط به حوادث است تا باشناسایی و رده بندی آنها بتوان به تدوین اصول پیشگیری پرداخت.
مواد و روش ها: اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش ، آمار ثبت شده حوادث ناشی از کار موجود در کارگزینی ، یکی از معادن شاهرود میباشد که مورد ۱۲۰۰ نفر کارگران فنی و معدنی شاغل در مدت یکسال انجام گرفته است. شاخص های مهم بررسی حوادث شامل: Frequency rate, lncidence rate , Scverity rate ,و غیره می باشد.
نتایج: در این تقحیق ضریب فراوانی حادثه FR برابر ۶۵/۳ بدست آمده که به عقیده متخصصین ایمنی در شرایطی که این عدد ۱۰-۰ باشد به معنای ایمنی خیلی خوب میباشد. ضریب شدت حادثه ۳/۲، میزان بروز حادثه ۱۴۳/۶ و تعداد روزهای از دست رفته به علت حادثه برای هر کارگر ۷/۷ روز به دست آمد.
همچنین از بررسی حوادث این نتیجه به دست آمدکه ساعت ۱۲-۱۰ صبح با ۴۴% و ماده دی و بهمن هر کدام با ۱۱/۳%، رده سنی ۲۹-۲۵ با ۲۹/۴% سابقه کار ۱۰-۶ با ۲۱% سطح سوادخواندن ونوشتن با ۲۱% بیشترین شیوع حادثه را دربر داشتند. علاوه بر این مشخص شد که به لحاظ نوع حادثه برخورد با ۸۳% به لحاظ نوع استخدام ، استخدام قراردادی با ۱۷/۱% و به لحتاظ عضو حادثه دیده پا با ۳۷% از بیشترین درصد شیوه حوادث برخوردار بودند.