سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید محمد رضا مشکاتی – فوق لیسانس بهداشت حرفه ای

چکیده:

حوادث ناشی از کار ، حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق میافتد . (ماده ٦٠ قانون تامین اجتماعی) ، در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده بعمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتبا به اطلاع سازمان برساند …….. (ماده ٦٥ قانون تامین اجتماعی).
حوادث شغلی از سه بعد انسانی ، اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت است. در هر حادثه فرد حادثه دیده ، مدیریت ، صنایع ، سازمان تامین اجتماعی و ﻧﻬایتا جامعه دچار خسارت خواهند شد. فاکتورهای مورد بررسی در این مطالعه شامل تعداد حادثه ، منطقه جغرافیائی ، کد فعالیت اقتصادی ، جنس ، سن ، وضع تاهل ، زمان ، عضو ، محل ، نتیجه ، علت وقوع ، نوع ، روزهای از دست رفته کار ، ارتباط حوادث با تعداد بیمه شده و تعداد کارگاهها و مقایسه پارامترهای مختلف مربوط به حادثه در سال ١٣٨٢ با سالهای ١٣٨١ و ١٣٨٠ و… می باشد.
هدف کلی ، بررسی حوادث ناشی از کار ایران در سال ١٣٨٢ میباشد. این مطالعه یک بررسی تو صیفی – تحلیلی است که بر بیمه شدگان تامین اجتماعی حادثه دیده کل کشور در سال ١٣٨٢ انجام پذیرفته است.
ماخذ اطلاعات ، معاونت اقتصادی و برنامه ریزی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ، دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی می باشد. خلاصه نتایج بدست آمده افزایش تعد اد حوادث ناشی از کار ، رخداد بیشترین حوادث در تهران و اصفهان ، حوادث زیادتر مردان و متاهلین ، بیشترین حوادث در رنج سنی ٢٥ تا ٣٤ سال ، رخداد بالاترین حوادث در صبح ، داخل کارگاه ، بالاترین صنعت حادثه خیز صنایع فلزی ، بالاترین علت حادثه بی احتیاطی ، بالاترین نوع حادثه سقوط و لغزیدن ، بالاترین عضو حادثه دیدگان دستها و سایر موارد مندرج در اصل مقاله میباشد.