سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حامد بقایی خواه – کارشناس ایمنی و بهداشت محیط کار، شرکت مدیریت تولید برق یزد
محسن زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای وکارشناس مرکز بهداشت استان یزد
جمال الدین عزیزی – معاونت مهندسی و برنامه ریزی، شرکت مدیریت تولید برق یزد
سیدحسن جمال الدینی – مدیر دفتر مهندسی، شرکت مدیریت تولید برق یزد

چکیده:

امروزه نقش پر اهمیت نیروی انسا نی به عنوان یکی از فاکتورها ی مهم تولید در صنا یع مختلف بر کسی پوشیده نیست. صاحبنظران صنعت و تجارت بعد از گذشت قرنها ی متماد ی غفلت و بی توجهی نسبت به منابع انسانی ، در دهه های اخیر رویکردی جدید به آن داشته به طوریکه در حال حاضر نیروی کار هر مجموعه به عنوان مهمتر ین و موثرتر ین عامل در ارتقا کار ایی، افزایش، کیفیت کاهش هز ینه ها و نها یتاً ابزار مواجهه با شرایط اقتصادی نامناسب به حساب می آید. این مقاله با هدف کاهش ریسک خطرات محیط کار (میزان بروز و شدت حوادث ناشی از کار ) در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد اجرا گردید . نیروگاهها در زنجیره صنا یع و بالطبع افز ایش نیاز به تولید برق و همچنین فعالیت رو به رشد شرکتها ی تابعه وزارت ن یرو از قاعده رشد حوادث ناشی از کار مستثنی نبوده ، لذا انالیز و تجز یه و تحل یل حوادث و تعیین ارتباط آن با عوامل دیگر رخداده در سایت نیروگاه به عنوان ابزار اساس ی در شناخت و ارز یابی عوامل پد ید آورنده حادثه و در نتیجه تعییناقدامات کنترل ی موثراست ا ین مطالعه یک مطالعه مقطعی است که مح یط پژوهش بعد از انجام یک سری بررسیهای دقیق واحد تعمیرات و پشت یبانی فنی میباشد