سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد فیض – دانشکده فنی دانشگاه تبریز
علی اکبر خامنیان – دانشکده فنی دانشگاه تبریز

چکیده:

از نقطه نظر پیش بینی عملکرد و طراحی تنظیم کننده ولتاژ خودکار یک ژنراتور القائی سه فاز خود تحریک، محاسبه ظرف یت خاز نی برای ابقای ولتاژ از پیش تعیین شده دو سر ژنراتور تحت بارهای مختلف بسیار مهم است . برای محاسبه این ظرفیت خازنی، دو معادله غیر خطی با استفاده از مدار معادل تکفاز حالت پایدار ژنراتور القائی استخراج می شود که باید بطور همزمان حل شود . یک برنامه آنالیز کلی برای ژنراتور القائی خود تحریک نوشته شده تا مقادیر Xm و F و ولتاژ فاز تولیدی Vph تحت شرایط مختلف بدست آ ید . سپس با استفاده از روش برازش منحنی، شکل ریاضی Vph و Re در برابر Xm تعیین می شود . این امر برای سرعت دادن به محاسبه و پرهیز از مراجعه م کرر به اطلاعات ذخیره شده ضروری است . حل عددی دو معادله غیر خطی حاصل، مستلزم حدس مقادیر اول یه خازن تحر یک و فرکانس PUاست که ممکن است تحت بعضی شرایط باعث مسائل واگرائی شود . مقالة حاضر روشی بهتر و دق یق تری را برای محا سبه م قدار خازن تحریک ارائه می دهد که در آن تلفات هسته و اشباع در مدار معادل ژنراتور القائی در نظر گرفته شده است