سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مائده مشهدبانی – آزمایشگاه پژوهشی ابررسانایی، دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
محمدرضا محمدی زاده –

چکیده:

لایه های نازک دی اکسید تیتانیوم با استفاده از روش افشانه ای داغ و روی زیرلایه شیشه ساخته شده اند. نمونه ها در سه دمای بازپخت متفاوت ۱۵۰، ۵۰۰ و ۵۵۰ درجه سانتی گراد با pH یکسان کمتر از یک و سه نمونه دیگر با دمای بازپخت یکسان ۴۵۰ درجه سانتیگراد و سه ۸/۳۴، ۹/۶۳ و ۱۰/۴۳=pH ساخته شدند. نتایج XRD نشان می دهد که ساختار برای همه نمونه ها کاملا آناتیس است به جز نمونه با دمای بازپخت ۵۵۰ درجه سانتیگراد که به طور جزئی فاز روتایل هم تشکیل شده است. خاصیت فوتوکاتالیستی با استفاده از طیف سنجی UV-Vis و خاصیت آبدوستی با استفاده از زاویه سنجی تماسی اندازه گیری شده است. مشاهده شد که با افزایش pH خاصیت آبدوستی و فوتوکاتالیستی بیشتر می شوند. گاف انرژی برای همه نمونه ها حدود ۳/۶eV است.