سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا سردشتی – استادیار گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه سیستان و بلوچستان
ادریس بذر افشان – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ز
امین گنجعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی، دانشکده علوم دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

درمنه و افسنطین نامی است که در زبان فارسی به اغلب قریب به اتفاق گیاهان جنس Artomisa که در ایران می روید گفته میشود. این گیاهان از خانواده Compositae تیره فرعی Radiae هستند. درمنه جنسی از گیاهان شامل ۲۰۰ تا ۴۰۰ گونه از تیره گل ستاره ای Astoracoae هستند که کپه های خوشه ای و گلهای معمولاً تخت دارند. رنگ گلهای آنها مشخص نیست. تحقیق حاضر با هدف بررسی خاصیت ضد میکروبی این گیاه و اسانس آن در نمونه های آب طراحی شد. در ابتدا اندامهای هوایی این گیاه در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ از ناحیه تفتان دره تمندان جمع آوری شد. پس از خشک کردن گیاه توسط یک دستگاه آسیاب خرد شد و بشکل پودر در آمد. به منظور استخراج اسانس ۵۰ گرم از نمونه با ۴۰۰ میلی لیتر آب به مدت ۳ ساعت به روش تقطیر با آب توسط کلونجر اسانس گیری شد. این اسانس با تکینک های GC/MS و GC مورد تجزیه قرار گرفت و با توجه به محاسبه ضرایب کواتس ، ۵۱ ترکیب که ۸۱/۸۶% کل وزن اسانس را تشکیل می دهند شناسایی شد ( ۰/۱ % < C ) . بنابراین اسانس درمنه سیاه از درصد خوبی از ترپینوئیدهای اکسیژنه برخوردار بوده و از خصلت ضد میکروبی نیز برخوردار است و آزمایشات میکروبیولوژیکی نیز همین خصلت را بیان می کند، در عین حال کارایی این اسانس در رقت های مختلف ۰/۱ و ۰/۳ و ۰/۵ و ۰/۷ و ۰/۹ و ۱/۵ سی سی در سنجش HPC بررسی شد. نتایج آزمایشات نشان داد که بجز در رقت های ۰/۱ و ۰/۳ سی سی که به ترتیب ۲ و ۱ کلنی تشکیل شده در سایر موارد هیچ کلنی رشد نکرد. نتایج حاصل خواص ضد میکروبی این گیاه را با توجه به نوع ترکیبات استخراج شده تایید می نماید.