سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صغری میرارشادی – دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سیده زهرا مرتضوی – گروه مواد پیشرفته، پژهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کرج
علی ریحانی – گروه مواد پیشرفته، پژهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کرج
شهاب نوروزیان – گروه مواد پیشرفته، پژهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کرج

چکیده:

در این کار تحقیقاتی رشد نانولوله های کربنی به روش نشست بخار شیمیائی با استفاده از کاتالیست های دوتایی Fe/Ni بر پایه MgO صورت گرفت . سپس حاکی SEM خالص سازی نانولوله های کربنی رشد یافته با کمک اکسیداسیون تحت اتمسفر و عملیات اسیدی با استفاده از اسید هیدروکلریک بررسی گردید . مشاهدات تاثیر خالص سازی نانو لوله ها TGA/DSC و اسپکتروسکوپی رامان و XRDو SEM از وجود ناخالصی هایی همراه با نانولوله های کربنی بود . با استفاده از آنالیزهای بر مورفولوژی، کیفیت ساختاری آنها مورد بررسی قرار گرفت . نسبت وزنی نانولوله های کربنی در نمونه خالص شده به ۸۵/۸ درصد رسید