سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیمان اسفندیارپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

خاک و جنگل یکی از مهمترین منابع طبیعی در کشور است. با توجه به اینکه کشور ایران از لحاظ جغرافیایی در منطقه خشک کره زمین قرار گرفته و قسمت اعظم جنگلها و مراتع رو به تخریب میباشند بنابراین جهت حفظ واستفاده پایدار از این منبع طبیعی باید هرگونه استفاده از ان بر اساس اصول صحیح و علمی باشد. یکی از بدیهی ترین مطالعات در این ارتباط شناخت خاک مناطق مذکور میباشد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر وضعیت درختان جنگل در منطقه رابر بافت میباشد. برای این منظور یک منطقه جنگل در منطقه شرقرابر به مساحت تقریبی ۶۰۰۰ هکتار انتخاب شده است. منطقه انتخابی دارایارتفاع ۲۴۰۰ تا ۲۹۰۰ متر از سطح دریا می باشد.منطقه مورد مطالعه شبکه بندی و ۳۰ پلات مطالعاتی بوجود امده. در هر پلات اقدام به حفر پروفیل جهت شناسایی و نمونه برداری خاک انجام شده است. مطالعات خاک شامل عمق خاک,بافت,اهک ,PH,EC,CEC کربن الیSP,نسبتC/N و مقادیر K,P,N در نمونه های خاک اندازه گیری شد.در هر پلات مطالعات جنگلی شامل مطالعه کمی و کیفی پوشش جنگلی و مطالعه پوشش گیاهی زیر اشکوب صورت گرفت. داده های بدست امده مورد تجزیه و و تحلیل اماری قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش ارتفاع خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با تغییرات معنی داری تغییرکرد.همچنین با افزایش ارتفاع نوع پوشش گیاهی تغییر یافت. تجزیه های اماری ارتباط بین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک نوع گونه های گیاهی را نشان داد.بنابراین تحقیق از این رو می توان با توجه به ارتفاع و خصوصیات خاک نوع پوشش در منطقه را تخمین زد