سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین مصطفایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل
شهرام عزیزی چاخرچمن – کارشناس ارشد زراعت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
علی اصغر عزیزی – کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل
اکبر شعبانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان کرمانشاه

چکیده:

به منظور ارزیابی میزان تحمل به خشکی ۲۵ لاین عدس، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی همراه با یک رقم شاهد محلی در دو تکرار و سه منطقه شامل اردبیل، قزوین و کرمانشاه اجرا شد. هر کرت آزمایش شامل دو خط بطول ۴ متر و فاصله ۲۵ سانتی متر بود. عملیات تهیه زمین در پائیز سال ۱۳۸۱ صورت گرفت . کشت آزمایش در فصل بهار انجام شد . در طول دوره رویشی یادداش ت های لازم مطابق دفترچه راهنما بعمل آمد . تجزیه و تحلیل آماری ساده و مرکب براساس عملکرد دانه در هکتار صورت گرفت . نتایج تجزیه واریانس ساده و مرکب نشان داد که در بین تیمارها تفاوت معنی دار در سطح احتمال ۱% وجود دارد . در ایستگاه اردبیل لاین ILL-7661 در بین تیمارهای مورد آزمایش نسبت به شاهد بیشترین عملکرد را تولید نموده و با آن تفاوت معنی داری داشت ولی سایر لاین ها تفاوت معنی داری نسبت به شاهد نشان ندادند . نتایج تجزیه واریانس مرکب نیز حاکی از آن بود که لاین ILL-7661 نسبت به سایر لاین ها در تمام مکان ها بیشترین عملکرد دانه را دارد.