سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی جان ابکار – کارشناس ارشد آبخیزداری – مدیریت آّبخیزداری استان کرمان
علی شجاعی – کارشناس اداره کل منابع طبیعی استان کرمان
رسول جعفرزاده – کارشناس مدیریت آبخیزداری استان کرمان
محمدرضا توکلی – کارشناس مدیریت آبخیزداری استان کرمان

چکیده:

گونه شیرین بیان یکی از گونه های گیاهی است که ریشه آن در صنعت داروسازی ارزش ویژه ای دارد و این امر سبب شده است بهره برداری غیراصولی از سطح اراضی مرتعی ، جنگلی ودیمزارهای رها شده از این گونه روز به روز افزایش یابد . با توجه به اینکه بهره برداری از این گونه همراه با شخم عمیق خاک درجهت شیب می باشد . فرسایش خاک و تولید رسوب را به همراه دارد که خسارات جبران ناپذیری به پیکر منابع طبیعی وارد می شود . هدف از این تحقیق مقایسه میزان فرسایش و رسوب تولیدی وخسارات اقتصادی ناشی از آن در شرایط برداشت وعدم برداشت ریشه شیرین بیان در اراضی مرتعی می باشد بدین منظور با استف اده از روش پسیاک اصلاح شده میزان فرسایش و رسوب تولید شده در دو شرایط فوق مورد بررسی قرار گرفت که نتایج ارزیابی نشان می دهد در شرایط برداشت وعدم برداشت ریشه شیرین بیان میزان رسوب تولیدی به ترتیب برابر با۱۳/۴۲ و۱/۶ تن درهکتار در سال است که افزا یش خسارات ا قتصادی در شرایط برداشت نسبت به عدم برداشت ریشه شیرین بیان معادل ۷۸۸۰۰۰ ریال در هر هکتار در سال می باشد