سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین رجایی – دکترای مهندسی عمران، عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن نجیمی ورزنه – دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

شریانهای حیاتی و عملکرد آنها تاثیر بسیار زیادی بر حسارات بعد از وقوع زلزله دارد. اگر مجموعه حیاتی یک شهر خوب عمل کنند، بعد از وقوع زلزله خسارات به شدت پایین می آید و قابل کنترل خواهد بود. بنابراین شریانهای حیاتی نه تنها باید در حین وقوع زلزله صدمه نبیند، بلکه باید عملکرد عملکرد خود را به خوبی حفظنمایند و بعد از وقوع زلزله قابل بهره برداری باشند.
در این تحقیق، به بررسی تجربی خرابی های ناشی از زلزله بر روی شریانهای حیاتی در دیگر کشورها پرداخته می شود و راهکارهای کاهش این خسارات مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین اندرکنش خرابی یک شریان حیاتی بر دیگر شریانهای حیاتی مورد بحث قرار گرفته و نشان داده شده است که خرابی یک شریان حیاتی بر دیگر شریانهای حیاتی نیز تاثیرگذار خواهد بود.