سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیده ملیحه میرهاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی ارتباط بین سرعت جذب آب ، شرایط پوسته و بنیه بذر بین ارقام کابلی و دزی نخود اجراء گردید . به منظور تعیین خصوصیات مربوط به جوانه زنی، بذور از هر رقم در ۴ تکرار ۲۵ بذری بین کاغذهای جوانه زنی و درون ژرمیناتور در دمای ۲۳ درجه سانتیگراد قرار گرفتند، بذرهای جوانه زده هر ۲۴ ساعت یکبار به مدت ۸ روز شمارش گردیدند. برای بررسی خسارت جذب آب تعداد ۵۰ عدد بذر از هر رقم درون بشر های (۵۰۰cc) حاوی آب مقطر قرار داده شد ند سپس در فواصل زمانی مشخص بذرها از آب خارج و وزن می شدند . برای اندازه گیری نشت مواد در دو شرایط دمای معمولی (۲۳ درجه سانتیگراد) و دمای پایین (۵ درجه سانتیگراد) از تست هدایت الکتر یکی استفاده شد بدین منظور ۵۰ عدد بذر از هر رقم در ۴ تکرار وزن و درون ارلن هایی که حاوی ۲۵۰cc آب مقطر بودند قرار داده شدند . نتایج نشان داد که ارقام با پوسته تیره کمتر تحت تاثیر خسارت جذب آب قرار گرفته و بنیه بالاتری دارند . درصد جوانه زنی و درصد نشاء نرمال در واریته دزی نسبت به کابلیبیشتر بود میانگین مدت جوانه زنی در دو واریته تقریبا برابر بود همچنین ضریب تغییرات طول ریشه چه ، ساقه چه و گیاهچه در واریته دزی کمتر از کابلی بود ، صدمات غشایی و نشت مواد در رقم دزی کمتر از رقم کابلی بود به طور کلی نتایج نشان داد که بنیه بذور دزی نسبت به کابلی بالاتر است.