سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
سیمین سلیمانی – کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق بیابانی
حمید عبدلی – کارشناسی ارشد، محیط زیست (آمایش وارزیابی سرزمین)، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرق
مهرداد حاجی حسینی – کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق بیابانی

چکیده:
خشکسالی یک دوره ماهانه یا سالانه است که در آن بر اثر کاهش بارش، یک منطقه با کمبود ذخایر آبی مواجه می شود. پیامدهای این پدیده عبارتند از کاهش محصولات کشا ورزی ، مهاجرت جوامع انسانی ، کاهش تنوع زیستی و… . قرار گرفتن منطقه حفاظت شده هفتادقله با وسعتی معادل ۹۷۴۱۰ هکتار در اقلیمی نیمه خشک منجر به آسیب پذیری آن نسبت به پدیده خشکسالی شده است. در این پژوهش ، وضعیت خشکسالی در منطقه حفاظت شده هفتادقله با استفاده از روش های شاخص معیار بارندگی سالانه (SIAP) و شاخص درصد بارش نرمال (PN) بررسی گردید. همچنین با مطالعه اقلیم منطقه و با استفاده از شاخص های مذکور مشخص گردید که هر دو شاخص نتایج نسبتاً مشابهی را ارائه می کنند. بطور کلی می توان نتیجه گرفت که منطقه مورد مطالعه دوره تکرار خاصی در روند خشکسالی و یا ترسالی مشاهده نشد که این موضوع نشان از بی نظمی سالانه بارندگی دارد که از ویژگی نتایج های اقلیمی مناطق خشک و نیمه خشک است. همچنین این مطالعه نشان داد که احتمال وقوع خشکسالی در منطقه حفاظت شده ۲۴ درصد است.