سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه صیف – دانشجوی کارشناسی ارشد آبهای زیرزمینی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم،
ابوالفضل مساعدی – دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین محمدزاده – استادیار، مرکز تحقیقات آبهای زیرزمینی میناب گروه زمین شناسی، دانشک

چکیده:

خشکسالی یکی از پدیدههای آب و هوایی و از جمله رخدادهای است که خسارتهای زیادی را باعث می-شود. با توجه به اهمیت زیاد منابع آب زیرزمینی در کشور بررسی خشکسالیهای هیدروژئولوژیکی ورفتارسنجی افت سطح آبهای زیرزمینی در راستای ارائه راهکارهای حفاظت و مدیریت مناسب منابع حیاتی آب ضروری میباشد. در این تحقیق به بررسی خشکسالی آبخوان فسا پرداخته شده است. بدین منظور سطح آب زیرزمینی به عنوان داده اصلی انتخاب گردید و سه چاه پیزومتری دانشکده پزشکی، سعدآباد و پاسگاه زرجان به ترتیب با کمترین، بیشترین و متوسط افت انتخاب شدند و سپس با شاخص منبع آب زیرزمینی Groundwater Resource Index)GRI) وضعیت خشکسالی طی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۷۲ موردبررسی قرارگرفت. نتایج نشان میدهد، که مقدار شاخص GRI روند کاهشی داشته و در سالهای ۱۳۸۷- ۱۳۸۸ خشکسالی با درجات بالا در منابع آب زیرزمینی این منطقه رخ داده است. در این منطقه، شاخص خشکسالی هیدروژئولوژیکی GRI با شاخص خشکسالی هواشناسی SPI در مقیاس زمانی ۴۸ ماهه بدون تأخیر زمانی رابطه معنیداری در سطح ۹۹ درصد، را نشان میدهد.