سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هوشنگ قمرنیا – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی
فخرالدین قاسمی صاحبی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه رازی

چکیده:

بارش از عوامل مهم جوی است که نقش بسزایی در اقتصاد و زندگی مردم هر منطقه دارد چرا که کمبودان در تولید بخشهای کشاورزی، دامپروری و صنعت دخیل بوده و موجب خسارات در این بخشها می گردد. کمبود بارش اثرات متفاوتی روی ابهای زیر زمینی، رطوبت خاک و جیان رودخانه ها دارد.جهت تعیین خشکسالی ابتدا باید شاخصی را بدین منظور تعریف نمود. شاخص SPI یک شاخص خشکسالی اقلیمی است. این شاخص جهت تعیین کمبود بارش در مقیاسهای زمانی مختلف بکارمی رود. مقیاسهای زمانی اثرات خشکسالی را روی توانایی منابع آب نشان میدهد. کمبود بارش در مقیاس زمانی کوتاه مدت بر روی رطوبت خاک و در مقیاس بلند مدت بر روی ابهای زیر زمینی، دبی رودخانه ها و منابع آب اثر می گذارد.در مقاله حاضر تحلیل بارش و خشکسالی در استان کرمانشاه با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده برای بازه های زمانی ۳، ۶، ۱۲، ۲۴، ۴۸ ماهه مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشانگر آن است که در شهر کرمانشاه برای کلیه مقاطع زمانی، SPI از ۳ تا ۴۸ ماهه طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱، بیشترین تداوم خشکسالی را داشته است. همچنین از لحاظ خشکسالیهای کوتاه مدت بیشترین شدت به میزان ۱/۱۴ – برای SPI سه ماهه و ۱/۴۳ – برای SPI شش ماهه را داشته است که در اکثر سالهای خشکسالی رخ داده است و از لحاظ خشکسالیهای بلند مدت با شاخص ۲/۰۵- درسال ۲۰۰۰ تجربه نموده است.