سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سحر ملازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ، رشته سرامیک ، دانشکده مواد و متالورژی
جعفر جوادپور – دانشیار دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت، تهران
علیرضا خاوندی – دانشیار دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت، تهران
حمیدرضا رضایی – دانشیار دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت، تهران

چکیده:

کریستالهای هیدروکسی آپاتیت از طریق یک فرآیند شبیه سازی شده بایولوژیکی در حضور پلی وینیل الکل تهیه شدند. اثر مقدار پلیمر و وزن مولکولی آن بر روی خواص فیزیکی کریستالهای هیدروکسی آپاتیت مورد آزمایشقرارگرفت. آنالیزهای FTIR و XRD تشکیل کریستالهای هیدروکسی اپاتیت دردمای اتاق را تأیید میکنند. ویژگیهای میکروساختاری مانند سایز و شکل نمونههای هیدروکسی آپاتیت با استفاده از آنالیزهایTEM , SEM, BETمورد بررسی قرار گرفتند.نتایج براین دلالت می کند که سایز و شکل نانوکریستالهای هیدروکسی اپاتیت که در محلول ابی PVA رسوب کرده است به وسیله وزن مولکولی پلیمر تحت تاثیر قرار می گیرد بطوریکه سایزهای کریستالی کوچکتر در محلول پلیمری با وزن مولکولی بالاتر مشاهده شدهاست. اعتقاد بر این است که تشکیل هیدروکسی آپاتیت از طریق واکنش بین یونهایCa+2 و گروههایی با بار منفی برروی سطحپلیمر آغاز میشود. مقدار بیشتر مکانهای واکنشدر پلی وینیل الکل با وزن مولکولی بالاتر منجر به تعداد بیشتر جوانههای هیدروکسی آپاتیت و درنتیجه سایزهای کریستالی کوچکترمی شود .