سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیداحسان ساداتی –
سیدرضا مصطفی نژاد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی نیازهای اکولوژیکی (رویشگاهی) و پراکنش درختان نمدار درمنطقه ((واز)) واقع در جنگل های چمستان نور انجام گرفت. پس از تهیه نقشه توپوگرافی و شناسائی منطقه اقدام به نمونه برداری قطعات به صورت انتخابی(Selective Sampling شد. بر این اساس قطعات نمونه دایره ای ۱۰۰۰ متر مربعی مد نظر قرار گرفت طوری که حداقل ۳-۲ اصله درخت نمدار میانسال تا کهنسال درآن موجود بوده باشد. در این تحقیق علاوه بر مطالعه خاک مناطق رویشی نمدار مشخصه هائی همانند ارتفاع از سطح دریا، شیب منطقه، جهت دامنه، اشکوب جنگل و آمیختگی های درختی در این قطعات مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد، درختان نمدار برروی خاکهای قهوه ای جنگلی با بافت سنگین ،نیمه عمیق، سنگلاخی ، زهکشی مناسب ، سنگ مادر آهکیph بین ۷/۶ – ۶/۱۲ وجود دارند C/Nخاک سطحی حدود ۱۰ می باشد که نشانگر فعالیت بیولوژیک مطلوب خاک بوده و سبب تجزیه سریع لاشبرگها می گردد. همچنین معلوم شد که نمدار دامنه ارتفاعی ۱۴۰۰-۱۲۰۰ متر شیبهای ۱۰۰-۷۵در صد و جهت های شمال شرقی تا شرقی را ترجیح می دهد و از تراکم بیشتری برخوردار می گردد. .ضمناً متوسط قطر برابر سینه و ارتفاع درختان نمدار در این رویشگاه به ترتیب۳۶/۹ سانت یمتر و ۲۳ متربرآورد گردید. در این رویشگاه نمدار تشکیل چندین آمیختگی درختی با گونه های راش، ممرز و انجیلی می دهد که عمدتاً به صورت نمدار- راش ظاهر می شود. در اکثر آمیختگی های درختی نمدار در اشکوب بالا قرار می گیرد