سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم بخشنده – شرکت ژن آزما پرشا
رضا پوررحیم – مدیریت بخش ویروس شناسی مرکز تحقیقات کشاورزی اوین

چکیده:

در این تحقیق از چهار روش تشخیصی (ELISA),(TIBA),(RT-PCR),(RFLP) استفاده شد. جدایه TMV و ToMV از استانهای تهران، هرمزگان و شمال جداسازی و تعیین خصوصیات بیولوژیکی گردید. در آزمون سرولوژیکی از آنتی سرم پلی کلنال استفاده شد.به منظور تشخیص این دو ویروس از آزمونهای تعیین دامنه میزبانی و آزمونهای سرولوژیکی الایزا و لکه گذاری بافتی استفاده شد. نتایج حاصله از بررسی خصوصیات بیولوژیکی و دامنه میزبانی جدایه های مورد بررسی مربوط به دو ویروس TMV و ToMV با نتیج حاصله توسط محققان دیگر (Novikov et al., 2000)مطابقت داشت.با استفاده از آزمونهای سرولوژیکی الایزا و لکه گذاری بافتی، وجودآلودگی به ویروس موزاییک توتون (TMV) و ویروس موزاییک گوجه فرنگی (ToMV) در نمونه های جمع آوری شده، مورد تایید قرار گرفت.در تحقیق حاضر جهت بررسی خصوصیات ملکولی این دو ویروس از رو ش RT-PCR-RFLP توصیف شده توسط Letschert و همکاران (۲۰۰۲) استفاده شد.نتایج حاصله از آزمون RT-PCR ، تشکیل تک باندهایی حدود ۸۰۰ جفت باز بود که با گزارشLetschert و همکاران (۲۰۰۲) مطابقت داشت. در آزمون RFLP از دو آنزیم Hinf1 و Taq1 استفاده شد.نتایج حاصل از آزمون RFLP نشان دادند کهدو عدد از جدایه ها با آنزیم Hinf1 برش خورده و دو باند دادند که با اندازه باندهای مورد انتظار بر اساس مقاله Letschert و همکاران (۲۰۰۲) مطابقت دارند. اما همان دو جدایه با آنزیم Taq1 برش نخورده اند. در نتیجه این دو جدایه بیشتر از نظر برش با Hinf1 با TMV مطابقت دارند.یکی از جدایه ها با آنزیم Hinf1 برش خوردهو سه قطعه تشکیل شد و همین جدایه با آنزیم Taq1 برش خورده و ۲ قطعه تشکیل شد. اندازه های برش خورده با اندازه های توصیف شده توسطLetschert و همکاران (۲۰۰۲) مطابقت دارد از اینرو این جدایه با ToMV مطابقت دارد.