سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمودرضا عبدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی پارسا پروژه – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی نفوذ پذیری (k) ، نشت پذیری و خصوصیات تحکیمی یک خاک رسی، تغییرات این پارامتر در اثر تسلیخ مخلوط فوق توسط الیاف پلی پروپلین نیر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. پس از تعیین حدود روانی، خمیری و وزن مخصوص مخلوط کائولینیت- بنتونیت، نمونه های متعددی از مخلوط فوق حاوی مقادیر ۱، ۲، ۴و۸ درصد وزن خشک خاک الیاف به طول های ۵، ۱۰و۱۵ میلیمتر تهیه و آماده گردیده اند. سپس با استفاده از دستگاه ادومتر، رفتارتحکیمی مخلوط های تسلیح شده و نشده جهت مقایسه مورد مورد ارزیابی قرار گرفته اند. با توجه به نتایج بدست آمده، با افزود الیاف به مخلوط مذکور میزان نشست آن کاهش می یابد که میزان این کاهش در نمونه هایی که با استفاده از الیاف ۵ میلیمتری تهیه شده اند نسبت به سایر نمونه ها با نرخ شدیدتری صورت می گیرد. نمونه حاوی ۸ درصد الیاف به طول ۶ میلیمتری تهیه شده اند. نسبت به سایر نمونه ها با نرخ شدیدتری صورت می گیرد. نمونه حاوی ۸ درصد الیاف به طول ۵ میلیمتر دارای کمترین شنست می باشد. در مقابل میزان نفوذپذیری با افزایش درصد الیاف تا چند برابر افزایش می یابد. بیشترین میزان نفوذپذیری در نمونه ای مشاهده گردید که حاوی ۸ درصد وزن خشک خاک، الیاف به طول ۱۰ میلیمتر می باشد.