سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد تقی بیگی نصیری – استادیار گروه علوم دامی مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی رامین
رحیم علیجانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

برای بررسی خصوصیات توارثی برخی از صفات رشداز رکورد ۱۲۲۶ رأس بره نژاد مغانی طی سالهای ۱۳۷۸ – ۱۳۷۳ استفاده گردید . تاثیر عوامل محیطی مختلف بر روی وزنهای تولد،شیرگیری و ۶ ماهگی بررسی شد . اثر سال تولد، ماه تولد، جنس بره و تیپ تولد بر صفات مورد مطالعه معنی دار (۰٫۰۱>p) بود . میانگین صفات یاد شده بترتیب ۰/۷۴ ± ۴/۳۵ ، ۴/۶۱ ± ۲۲/۳۳ و ۵/۹۶ ± ۳۵/۱۵ کیلوگرم برآورد شد. برای برآورد اجزای واریانسکوواریانس و پارامترهای ژنتیکی از ۴ مدل متفاوت نرم افزار DFREML استفاده گردید. وراثت پذیری مستقیم( h2 a) برآوردشده بترتیب۰/۱۹ و ۰/۱۳ و وراثت پذیری مادری (h 2m) بترتیب ۰/۱۸ و ۰/۰۷ برآورد گردید . برای وزنهای تولد و شیرگیری مدل ۴ برای وزن شش ماهگی، مدل ۲ بعنوان بهترین مدل انتخاب شد و با استفاده از آن وراثت پذیری این صفت ۰/۲۶ برآورد گردید. همبستگی های ژنتیکی بین وزن های تولد و از شیر گیری، تولد و شش ماهگی ، شیرگیری و شش ماهگی بترتیب ۰/۵۲ ، ۰/۴۳ و ۰/۷۷ و همبستگی های فنوتیپی نیز بترتیب ۰/۳۶ ، ۰/۲۶ و ۰/۵۳ برآورد شد .