سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابراهیم شریفی تشنیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا نیکودل – استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
علی ارومیه ای – دانشیار زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
عبدالهادی قزوینیان – استادیار گروه مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سدهای شمیل و نیان از نوع خاکی سنگریزه ای با هسته رسی می باشند، که در ۸۰ کیلومتری شمال خاوری بندرعباس قرار دارند . فاصله این دو ساختگاه از هم حدود ۱۰ کیلومتر می باشد . در ناحیه مورد نظر سازندهایی از کرتاسه بالایی تا پلیوسن در گستره ساختگاه این سدها گسترش یافته اند، گسترده ترین سازند این ناحیه که گستره ساختگاه و دریاچه مشترک سدها را بوجود آورده است ، سازند آغاجاری می باشد . در این مقاله به بررسی پارامترهای ژئوتکنیکی وزمین شناسی مهندسی ساختگاه سدهای شمیل و نیان پرداخته شده است که هدف اصلی از بررسی این پارامترها بدست آوردن ویژگی های توده سنگ در ساختگاه سدهای شمیل و نیان برای طراحی سدها و دیگر سازه های وابسته می باشد . به منظور ارزیابی ویژگیهای زمین شناسی و ژئوتکنیکی توده سنگهای ساختگاه سدها ی شمیل و نیان بررسی های ژئوتکنیکی شامل : حفاری های اکتشافی ،مطالعات ژئوفیزیکی نظیر لرزه نگاری، آزمایشات برجای درون گمانه ای، آزمایشات آزمایشگاهی صورت گرفته است .