سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پاتریشیا اسکندری سنا – شرکت مهندسان مشاور آب نیرو
حسین جلالی – شرکت مهندسان مشاور آب نیرو

چکیده:

سد تراز از نوع بتنی غلتکی (R.C.C) می باشد که در فاصلة ١٧٥ کیلومتری شمال شرق شهر اهواز قرار دارند. این ساختگاه در فاصلة حدود ٦ کیلومتری شمال شهرستان لالی می باشد. در ناحیة مورد نظر سازندهایی به سن کرتاسه – میوسن در گسترة ساختگاه این سد گسترش یافت هاند، که گسترد هترین سازندهای این ناحیه که گسترة ساختگاه سد و دریاچه سد را به وجود آورده است، سازند کنگلومرای بختیاری می باشد که در هر دو تکی هگاه سد تنها این کنگلومرا نمود دارد، سنگدان ههای تشکی لدهندة کنگلومرا در این جایگاه عمدتاً از سن گهای آسماری و یا قدیم یتر بوده و بطور کلی همه آنها گرد یا نیمه گرد م یباشند . در این مقاله به بررسی پارامترهای ژئوتکنیکی و زمی نشناسی مهندسی ساختگاه سد تراز پرداخته شده است، که هدف اصلی از بررسی این پارامترها بدست آوردن ویژگ یهای توده سنگ در ساختگاه سد برای طراحی سدها و دیگر ساز ههای وابسته م یباشد. به منظور ارزیابی ویژگیهای زمی نشناسی و ژئوتکنیکی توده سنگهای سد تراز بررس یهای ژئوتکنیکی شامل : حفاری های اکتشافی، مطالعات لرز هخیزی و زمی نساخت ، آزمایشات برجای درون گمان های و آزمایشات آزمایشگاهی صورت گرفته است.