سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی علیزاده – دانشجوی کار شناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
ابراهیم اصغری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
محمد کشاورز – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور زنجان
سعید محمدپور – دانشجوی کار شناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

سد کلقان بستانآباد از نوع خاکی با هسته رسی میانی میباشد که در فاصلهای ۲۳ کیلومتری جنوب غربی بستا نآباد و در حدود ۳۰ کیلومتری شمال باختر شهرستان هشترود استان آذربایجانشرقی بر روی رودخانهای به همین نام واقع شده است. ساختگا سد کلقانچای در میان سنگهای ریولیتی قرار دارد که بشدت درزهدار هستند و دگرسانی در سنگهای ساختگاه گسترش قابل ملاحظهای دارد. این ساختگاه در دامنه آتشفشان کوچک چناق داغ جای گرفته است. پدیدهای هیدروترمالی ناشی از این، باعث دگر سانی سنگهای ریولیتی و بویژه ساختگاه کلقان میباشد. همچنین بررسی مقطعهای میکروسکپی که از مغزههای حفاری شده تهیه گردیده است نشان میدهد که کانیهای فلدسپات سنگها، بشدت دگرسان شدهاند و رگههایی از کانی کوارتز و نیز کلریت و اکسیدهای آهن در سنگ به وجود آمده است که ناشی از عبور محلولهای هیدروترمال غنی از سیلیس و آهن از درزه و شکافهای سنگ میباشد. این پدیده تقریبا در تمام رخنمونهای ریولیتی منطقه کم و بیش مشاهده میگردد و احتمالا در اعماق نیز همچنان بر سنگ اثر گذاشته است. گسلههای فراوان ساختگاه، گذر محلولهای هیدرو ترمال را آسان نموده و به فرو پاشی هرچه بیشتر سنگ کمک کردهاند.در این مقاله به بررسی پارامترهای ژئوتکنیکی و زمینشناسی مهندسی ساختگاه سد کلقان بستان آباد پرداخته شده است، که هدف اصلی از بررسی این پارامترها بدست آوردن ویژگیهای توده سنگ در ساختگاه سد برای طراحی سدها و دیگر سازههای مهندسی وابسته میباشد.به منظور ارزیابی ویژگیهای زمینشناسی و ژئوتکنیکی توده سنگهای سد کلقان بررسیهای ژئوتکنیکی شامل: حفاریهای اکتشافی، مطالعات لرزهای و زمین ساخت، آزمایشات برجای درونگمانهای و آزمایشات آزمایشگاهی صورت گرفته است.