سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین رضویان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان، آبیاری و زهکشی
منوچهر حیدرپور – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی

چکیده:

اندازه گیری دبی جریان به وسیله سرریز در مواردی که آب انتقالی حاوی مواد رسوبی یا شناوری باشد که فرصت ته نشینی در بالا دست سرریز را دارا هستند همواره با خطای بالایی همراه است که برای حل این مشکل می تواندسرریز و دریچه با هم ترکیب شده و تشکیل سیستم هیدرولیکی متمرکزی به نام سرریز – دریچه دهد که امکان انتقال مواد رسوبی از زیر دریچه و مواد شناور از روی سرریز را فراهم می آورد. در این مقاله نتایج آزمایشگاهی بدست امده از شدت جریان عبوری برای جریان همزمان از روی سرریز مستطیلی با فشردگی جانبی و زیر دریچه مستطیلی بدون فشردگی درحالت لبه تیز با نتایج ناشی از تئوری جریان در سیستم سرریز دریچه که تابع برخی از پارامترهای هندسی و هیدرولیکی جریان می باشد، موردتجزیه و تحلیل قرار گرفته و با تحلیل آماری روی داده ها و به کمک انالیز ابعادی و رگرسیون گیری به کمک نرم افزار Data Fit معادله ای برای ضریب شدت جریان پیشنهاد می گردد.