سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف –
فاطمه نیمروزی –

چکیده:

عشق، کار و دانش، سرچشمه های حیات اند، پس باید « فرمانروای آن نیز باشند و از نشانههای او این است که همسرانی از جنس » خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنهاآرامش یابیدو در میان شما مهر و محبت قرار داد به درستی که دراین امر نشانه هاییبرای گروههای متفکر و اندیشمند « وجود دارد سوره روم – آیه ٢١ و مجموعه بروزات، « درمقابل » « جنسیت » بیان کلمه احساسات و واکنشاتی است که منشأ در غریزه جنسی دارند. بشر همواره با غرایز آفریده شده اس ت. یکی است که در بسیاری « غریزه جنس ی » از مهمترینغرایز فرهنگها اعتقاد به ناپاک بودن آن و در نتیجه سرکوبی آن بوده است.اصولا روابط جنسی بر پایه ٣ رکن است: ال ف) ارتباطات عاطفی ب) ارتباطات شناختی (فکر ی) ج) تعهد و صمیمیت ارتباطات جنسی، اساسی جهت سلامت روان و بقای نسلسالم اس ت. معمولا این اطلاعاتبه صورت پراکنده ازدوران بلوغ و از طریق مطالعه، دوستان و محیط مدارس کسب میشود و بدون اطلاع کسب کامل و منسجم و واقعی افراد در شروع بزرگسالی ارتباطخود را آغاز میکنند.به علت اطلاعات ناقص، غلط، آمیختگی با خرافات و راهنمایی توسطافراد ناآگاه؛ پایهای جهت به خطر افتادن سلامت روان افراد میگردد.