سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد آریان مهر – مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
مجید باقر نژاد – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

با توجه به بارندگیهای فصلی و وجود پوشش گیاهی ضعیف تا متوسط در ارتفاعات کهکیلویه و بویراحمد بررسی چگونگی اثر فرسایش آبی بر اتلاف منابع خاکی می تواند در جهت شناخت چگونگی جابجایی و هدر روی مواد خاکی و ارهکارهای بازدارنده درمناطق مزبور مفید واقع شود. جهت بررسی چگونگی فرسایش هر یک از اجزا سازنده خاک و درک شدت و کیفیت جابجایی مواد خاکی از ارتفاعات به پایین دست، منطقه دشت روم در استان کهکیلویه و بویراحمد، با بارندگی فراوان در زمستان و بهار، برگزیده شد. زمینهای پایین دست به عنوان مکان تجمع مواد انتقالی مورد بررسی کامل فیزیکوشیمیایی و میکروسکوپی قرار گرفت. نتایج نشان داد کهحرکت ذرات کلوییدی مانند رس و اهک نسبت به ذراتدرشت تر شن و سیلت با دشت بیشتری صورت گرفته است . جابجایی وسیعتر مواد کلوییدی نسبت به ذرات درشت تر، به انتقال ازاد این مواد در سطح خاک و محدودیت توانایی آب جاری در حمل ذرات درشت تر نسبت داده شد. پوشش گیاهی ارتفاعات مهمترین مانع در برابر حرکت آب شناخته شد. ریشه گیاهان با جذب سطحی مواد کلوییدی می تواند از انتقال آزاد آن به پایین دست جلوگیری نماید.