سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباس زارعیان – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال
بابک درویشی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال
محمد رضا جزائری نوش آبادی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال
سید علی طباطبایی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

چکیده:

به منظور بررسی اثر رقم و تراکم بر خصوصیات رشد گیاه گلرنگ آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل و به صورت بلوک ها ی کامل تصادفی درچهار تکرار به مرحله اجراء درآمد. ا رقام اراک ۲۸۱۱ و کوسه گلرنگ درچهار تراکم ۱۶/۶، ۲۲/۲، ۳۳/۳ و ۵۰ بوته درمترمربع (فواصل روی ردیف ۱۲، ۹، ۶ و ۴ سانتیمتر) با فواصل ردیف یکسان ۵۰ سانتیمتر کشت شدند. اثر تراکم و رقم برروی شاخص های رشد نظیر شاخص سطح برگ ، دوام سطح برگ و سرعت رشد محصول معنی دار نبود و این صفات با افزایش تراکم ، افزایش ناچیزی داشت ند بطوری که با افزایش تراکم متوسط شاخص سطح برگ ، دوام سطح برگ و سرعت رشد محصول به ترتیب معادل ۰/۵، ۵ سانتی متر مربع درهفته و ۳/۱۱ گرم بر مترمربع در ۱۰ درجه روز رشد افزایش نشان دادند و رقم اراک ۲۸۱۱ در این صفات برتری غیر معنی دار داشت. اثرات متقابل رقم و تراکم نیز بر هیچ یک از صفات اندازه گیری شده معنی دار نبود. تجمع ماده خشکدر تراکم های مختلف و دو رقم مورد بررسی در اوایل فصل ، در دوره نسبتاً کوتاهی به صورت تصاعدی دیده شد که تا حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ درجه روز رشد ادامه داشت و پس از آن تا ۱۶۰۰ درجه روز رشد وزن ماده خشک به صورت خطی افزایش یافت و بالاخره در پایان دوره رشد گیاه ، روندکاهشی تجمع ماده خشک به مقدار خیلی کم بدلیل ریزش برگهای پایینی مشاهده شد . حداکثر شاخص سطح برگ در تراکم های مختلف و دو رقم مورد بررسی با تأمین۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ درجه روز رشد پس از کاشت (مرحله ۵۰ درصد گلدهی تا گلدهی کامل) و حداکثر سرعت رشد محصول در حدود ۱۳۰۰ درجه روز رشد پس ازکاشت (حدفاصل کامل شدن طبق ها تا شروع گلدهی) به دست آمد.