سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شاهرخ فاتحی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه
شهلا محمودی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه تهران
فریدون سرمدیان – استادیار گروه خاکشناسی و دانشگاه تهران

چکیده:

شناسائی خصوصیات خاک ها و رده بندی آنها اطلاعـات ذیقیمتـی ارائـه می کند که برای انواع استفاده های کشاورزی، مهندسی، محیط زیست و غیره ارزشمند است . لذا بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع، در ایـن تحقیـق خصوصیات ریخت شناسی، فیزیکی، شیمیائی و کانی شناسی خاک هـای دشت اشتهارد مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت . دشـت مـورد م طالعـه، بـا مختصات جغرافیـایی ۳۵ درجـه و ۳۸ دقیقـه تـا ۳۵ درجـه و ۴۴ دقیقـه عرض شمالی و ۵۰ درجه و ۱۳ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۲۰ دقیقه طول شرقی و وسعت ۱۵۰۰۰ هکتار، بر روی سه واحد فیزیـوگرافی اراضـی واریـزه ای بادبزنی شکل سنگریزه دار، دشت های دامنـه ای و اراضـی پسـت واقـع شده اسـ ت . دشـت اشـتهارد دارای میـانگین دمـای سـالیانه ۱۴/۵ درجـه ســانتیگراد ، متوســط بارنــدگی ســالیانه ۲۴۵/۸ میلیمتــر، رژیــم حرارتــی ترمیک، رژیم رطوبتی اریدیک ضعیف و بـر اسـاس اقلـیم نمـای آمبـرژه دارای اقلیم خشک و سرد می باشد . دشت اشتهارد بر روی رسوبات دوره کواترنری قرار گرفته و باتوجه به این، بخش شمالی منطقه از کفـه هـای رسی و سایرقسمت های دشت از پادگانه های آبرفتی با ارتفاع متوسـط و بلند ( قدیمی ) تشکیل یافتـه اسـت . بخـش شـمالی دشـت تحـت تـاُثیر تشکیلات مارنی و مارن گچدار بوده و منشاء مـواد مـادری بخـش هـای جنوبی سنگهای آذر آواری و آندزیتی می باشد (۲).