سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رمضان سرپرست – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
عادل جهانگیری – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
پیام پزشکپور – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

این آزمایش به منظور دستیابی به لاین ها ی پر محصول و دارای خصوصیات مطلوب زراعی نظیر درشتی بذر ، فرم بوته ایستاده جهت برداشت مکانیزه و زودرسی در ٣ منطقه گرگان ، کرمانشاه و لرستان با استفاده از ٣٥ لاین و شاهد محلی بصور ت طرح لاتیس ساده ۶*۶ در دو تکرار به اجرا در آمد . درطول مدت رشد و نمو از صفاتی مانند تاریخ ظهور گل ، فرم بوته ، ارتفاع بوته ، تعداد غلاف در بوته ، تاریخ رسیدن کامل و وزن صددانه یادداشت برداری بعمل آمد. تجزیه واریانس نتایج صفات مختلف زراعی نشان داد که اثر تیمار های آزمایشی در کرمانشاه و لرستان بر روی ارتفاع بوته ، وزن صددانه و عملکرد در سطح ١ درصد معنی دار گردید . در مقایسات میانگین انجام شده بر روی عملکرد لاین ها ی FLIP 93-93C با ۲۲۲۶، FLIP 00-10C با ۱۱۳۸ و FLIP 99-48C با ۱۴۳۴ کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد را بد ست آوردند و درمجموع از لاین ها ی برتر درکرمانشاه ١٥ لاین، گرگان ١٤ لاین و لرستان ١١ لاین که بالاترین عملکرد را بخود اختصاص داده بودند برای بررسی بیشتر در سال آتی انتخاب گردیدند.