سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسن بغدادی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:

یکی از مسائل بسیار مهم در کشت عدس دیم در منطقه قزوین، عملکرد بالا، مقاوم بودن به بیماری فوزاریومی، زودرسی دانه و درشت بودن می باشد.بدین منظور آزمایشی در قالب طرح مربع لاتین با ۵ تیمار در دو مزرعه واقع در منطقه کوهین قزوین در بهار ۱۳۸۲ طراحی و اجرا شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از لاین Ill857، Ill662، Ill975، CABRALTNTA و رقم سبز قزوین (شاهد). هر کرت آزمایشی شامل ۶ خط به طول ۱۲ متر و فاصله ردیفها ۲۵ سانتیمتر بود. پس از کاشت عملیات داشت و یادداشت برداری که شامل، تاریخ جوانه زنی، تیپ و ارتفاع بوته، تاریخ گلدهی و رسیدگی، وزن هزار دانه و عملکرد دانه بود، صورت گرفت. سپس تجزیه و تحلیل آماری داده ها بوسیله نرم افزار MSTATC انجام و میانگین تیمارها بروش LSD در سطح ۵% مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه نشان داد که در مجموع میانگین عملکرد در دو مزرعه، لاین Ill975 با ۷۶۲ کیلوگرم و لاین Ill857 با ۷۲۱ کیلوگرم در هکتار در رتبه های اول و دوم و کلاس A قرار گرفتند و رقم سبز قزوین (شاهد) با میانگین عملکرد ۶۵۶ کیلوگرم در هکتار در رتبه چهارم و کلاس C قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده و عملکرد بالای لاین Ill975 و مقاوم بودن این لاین به بیماری پژمردگی فوزاریومی و دانه درشت بودن می توان این لاین را جهت کشت بهاره در بین کشاورزان ترویج و توصیه نمود