سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکبر شعبانی – عضو هیات علمی معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
فواد فاتحی – دانشجوی دکتری ژنتیک بیومتری دانشگاه تهران

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی لاین ها و ارقام نخود زمستانه ارسالی از ایکاردا از نظر میزان عملکرد دانه و سایر خصوصیات مطلوب زراعی در ایستگاه های تحقیقاتی کشاورزی الف – سرارود کرمانشاه ب – کوهدشت لرستان ج – گرگان د – گچساران بااستفاده از ۳۳ لاین اصلاح شده از مواد ژنتیکی ایکاردا و ۳ شاهد ILC482 ، FILP82-150 c و محلی در قالب طرح لاتیس ساده ۶ × ۶ مورد بررسی و مقایسه عملکرد قرار گرفتند نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که سودمندی و کارایی نسبی طرح لاتیس ساده نسبت به طرح بلوک کامل تصادفی کمتر از ۱۰۰ بود. به عبارتی بلوک بندی ناقص موثر واقع نگردید لذا این آزمایش بر اس اس طرح بلوک کامل تصادفی تجزیه گردید . در تجزیه مرکب داده ها، بر اساس آزمون بارتلت ایستگاه های تحقیقات کشاورزی سرارود، کوهدشت لرستان و گچساران دارای واریانس خطای آزمایشی همگن، متجانس و یکنواختی بودند، لذا در یک گروه مورد بررسی قرار گرفتند و با توجه به نتایج به دست آمده لاین های ILC482 (1545kgr/ha)، FLIP97-220c (1472kgr/ha) و FLIP00-39C (1456kgr/ha) در این مناطق دارای بالاترین مقدار عملکرد بودند لذا پیشنهاد می گردد در آزمایش تست سال بعد، مورد توجه خاص قرار گیرند. در نهایت بین لاین های ارسالی از ایکاردا ده لا ین برتر بر اساس صفات مناسبی چون عملکرد دانه، اندازه بذر، زود رسی و میزان مقاومت به بیماری ها انتخاب و در سال آینده درآزمایش A-Test بهاره مورد بررسی قرار خواهند گرفت . بررسی ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان نیز بدلیل عدم همگنی واریانس در آزمون بارتلت بررسی بطور جداگانه انجام شد. در این ایستگاه لاین های FLIP99-46c ،FLIP99-45c و FLIP00-10c بیشترین مقدار عملکرد را دارا بوده و اختلاف معنی داری با شاهد محلی در سطح احتمال ۱% داشتند. در بین لاین های ارسالی از ایکاردا در نهایت ده لاین انتخاب شدند.