سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ایرج کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
اکبر شعبانی – عضو هیات علمی معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم

چکیده:

نظر به اهمیت کشت نخود در کرمانشاه این آزمایش به منظور ارزیابی خصوصیات زراعی و مقایسه عملکرد لاین های نخود الیت آمریکای لاتین (بذر درشت ) ارسالی از ایکاردا که سازگار به شرایط آب و هوایی کرمانشاه باشند در قالب طرح لاتیس ساده ۶ × ۶ در دو تکرار در ایستگاه تحقیقاتی سر ارود در سال ۱۳۸۳ به اجرا درآمد. در آزمایش فوق در طول دوران رشد و نمو علاوه بر مراقبت های معمول زراعی یادداشت بردایهای لازم از صفات مورد نظر به عمل آمد . پس از رسیدن، محصول هر کرت به طور جداگانه برداشت و از نظر عملکرد دانه لاین ها با هم مقایسه گردیدند . محاسبات آماری با نرم افزار MSTAT-C و مقایسه میانگین ها به روش LSD صورت گرفت . نتایج این آزمایش نشان داد که ۱۴ لاین در کلاس شاهد محلی قرارگرفتند و بقیه لاین ها عملکردی کمتر از آن داشتند. لاین های FLIP00-63c و FLIP00-61c به ترتیب بیشترین مقدار عملکرد را به خود اختصاص دادند اما اختلاف معنی داری با رقم شاهد نداشتند . در نهایت ۵ لاین برتر که به ترتیب دارای بیشترین مقدار عملکرد بودند سال بعد در آزمایش A-test بهاره مورد ارزیابی قرارخواهند گرفت.