سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود هاشمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
حسین بور – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

چکیده:

اکتشافات ژئوتکنیکی مسیر تونل انتقال آب خدنگستان با استفاده از مشاهدات صحرایی و بررسی نمودار گمانه های حفاری شده در مسیر تونل، انجام شده است. همچنین آزمایشات تعیین نفوذپذیری در محل (شامل آزمایش لوژن) برای پیش بینی میزان آبخوری و نفوذ پذیری توده سنگهای مسیر تونل، در گمانه های حفاری شده انجذام شده و نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
مشخصات پروفیل طولی مسیر تونل شامل خصوصیات کیفی و کمی توده سنگهای مسیر تونل برای هر یک از قطعات به طور جداگانه تعیین شده و نوع حائل مورد نیاز جهت پایدار سازی تونل بر اساس طبقه بندیهای توده سنگ انجام گرفته است.