سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول اجل لوئیان – استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
محمود هاشمی اصفهانیان – استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
علی پناه ایمانی – کارشناس ارشد سازمان آب منطقه ای فارس
فاطمه معین – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

سدها از جمله مهمترین سازه های هیدرولیکی هستند که نقش حیاتی در مهار آب و استفاده بهینه از آن در امور آبیاری و به عنوان منبع انرژی دارند. با توجه به ارتفاع زیاد سد و فشار هیدروستاتیک حاصله، لازم است به مساله تراوش آب از سدها توجه ویژه نمود و نسبت به کنترل آن تمهیداتی اندیشه شود. جهت تحلیل و بررسی پارامترهای ساختگاه سد شناخت ویژگیهای توده سنگهای کف پی و تکیه گا هها از اهداف اصلی می باشد. بطور کلی توده سنگهای ساختگاه مورد نظر دارای درزه و ناپیوستگی های ساختاری می باشند که لازم است مورد بررسی قرار گیرد..
در این تحقیق نفوذ پذیری، شاخص کیفیت و مقاومت سنگ به کمک داده های حاصل از مغزه های حفاری, آزمایشهای نفوذ پذیری لوژن و لوفران و آزمایش مقاومت فشاری سنگ مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به م مشکلات ساختگاه به لحاظ مقاومت و آبگذری راه حل هایی جهت بر طرف کردن آنها بیان شده است.