سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
محمد غفوری – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
علی ارومیه ای – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ساختگاه سد ارداک در حدود ٧٠ کیلومتری شمال غربی شهر مشهد ، در طول جغرافیاییَ٢٤ و ٢٩٠ و عرض جغرافیایی ٤٦َ و ٣٦٠ بر روی رودخانه ارداک که یکی از سرشاخه های فرعی کشف رود است، در نظر گرفته شده است. تنگه محل سد در یال جنوبی تاقدیس میانمرغ و مخزن سد در نزدیکی هسته و دماغه تاقدیس میانمرغ قرار داده محور تاقدیس از بخش های انتهایی مخزن با امتداد تقریباً شرقیغربی می گذرد. بر اساس مطالعات انجام شده محدوده محل طرح در حوضه رسوبی کپه داغ قرار دارد. از جمله سازندهایی که در محدوده طرح گسترش دارند می توان به سازندهای چمن بید و مزدوران اشاره نمود. در مخزن سد سازندهای چمن بید شامل مارنهای لامینه و مارنهای آهکی لایه نازک تیره رنگ و محور سد نیز رسوبات سازند مزدوران با تناوب مارن آهکی و آهک گسترش داند. از نظر زمین ساختی نیز تعدادی گسل و چند سیستم درزه ، خصوصیات ژئومکانیکی ساختگاه سد را تحت تاثیر قرار داده اند. در این مقاله علاوه بر بررسیهای زمین شناسی و زمین ساخت محل سد ، خصوصیات ژئوتکنیکی توده سنگ ساختگاه سد نیز بررسی شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که ارتباط تقریباً خوبی میان پارامترها فیزیکی و مکانیکی وجود دارد.