خصوصیات سخنران علمی-فنی

– داشتن آمادگی روحی و جسمی مناسب در زمان و مکان مشخص شده برای ایجاد برقراری ارتباط حضوری، زنده و پویا.

داشتن تسلط بر موضوع ارائه و موضوعات مرتبط باآن.

داشتن ظاهر اراسته و متناسب با عرف جامعه.

داشتن تمرکز فکر، و خاطری آسوده.

گشاده رویی، داشتن صبر و حوصله، حضور ذهن، خونسردی و صادق بودن.

قابلیت جلب توجه مخاطبین با مهارت های گفتاری، حرکتی و ابزاری مناسب.

داشتن توانایی اشراف بر فضای ارائه و کنترل جو ارائه.

داشتن ادب در کلام و ادب در رفتار۔

داشتن نگاه های یکسان و مناسب به همه مخاطبین،

تعصب نداشتن به موضوع خاصی که باعث تحریک مخاطبین شود.

داشتن شناخت کافی از مخاطبین.