سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت الله یونسی – عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
امیر حمزه حقی آبی – عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
محبوبه یونسی – دانشجوی مهندسی آب دانشگاه تهران

چکیده:

سیل یکی از رویدادهای طبیعی است که هر ساله موجب تلفات انسانی، دامى و خسارات به ساختمان ها، تأسیسات، باغات، کشتزارها و منابع طبیعى می شود . از انواع سیلاب ها می توان به سیلاب های منطقه ای، ناگهانی، سیلابهای ناشی ازشکست سد و … اشاره نمود. در استان لرستان به د لیل شیب تند اراضی و کمی مقدار زمان تمرکز سیلاب ، به یکباره دبی سیلاب با مقادیر بسیاربالا وارد مسیل ها شده و در نهایت موجب بالا آمدن سطح آب در مجرای انتقال شده و باعث بروز خطرات جانی و خسارات مالی در شهرها می شود . در بررسی میزان ارتفاع سیلاب شهری، به طور معمول دبی سیلاب با دوره برگشت ۲۵ ساله مد نظر قرار می گیرد . در این تحقیق با بررسی دبی های سیلاب ۲۴ ساله رودخانه های استان لرستان، دبی سیلاب در مسیل خرم آباد با دوره برگشت ۲،۵، ۱۰، و ۲۵ سال توسط نرم افزار Smada 6.0 محاسبه شده است. سپس با در نظر گرفتن ۱۱ مقطع از مسیل این شهر، میزان بالاآمدگی سطح آب در کانال انتقال آب توسط نرم افزار HEC-RAS 3.1.2 ترسیم شده است . نتایج این تحقیق نشان می دهدکه سیلاب حتی با دوره برگشت ۱۰ سال می تواند در بخش های وسیعی از شهرخرم آباد، باعث بروز خسارت شود . همچنین با استفاده از نتایج این تحقیق می توان مدیریت سیلاب را درنقاط پر خطر این مسیل اعمال نمود.