سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین محمدی استادکلایه – عضو هیات علمی گروه منابع طبیعی مجتمع آموزش عالی گنبد
ابوالفضل مساعدی – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابوالفضل طهماسبی – عضو هیات علمی گروه منابع طبیعی مجتمع آموزش عالی گنبد

چکیده:

بر طبق آمار سازمان ملل در میان بلایای طبیعی سیل و طوفان بشترین تلفات و خسارات را به جوامع بشری وارد کرده اند. در کشور ایران به دلیل تخریب محیط زیست و منابع طبیعی خسارات سیل مرتبا افزایش یافته که رشد ۲۵۰ درصدی خسارات ناشی از سیل کشور در پنج دهه اخیر موید این موضوع می باشد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی خصوصیات سیلابهای رخ داده در ایستگاه هیدرومتری گنبد رودخانه گرگانرود، آمار ۴۰ ساله این ایستگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بدین منظور پس از بررسی کیفیت و همگنی داده های دبی روزانه به روش اسمرینوف-کلموگروف، هیدروگراف دبی روزانه برای تمامی سالهای آماری به کمک نرم افزارTechnicalHydrology ترسیم گردید و سیلابهای رخ داده در هر سال استخراج و آنگاه مشخصات هر یک از سیلابها از قبیل دبی شروع، دبی اوج، دبی خاتمه، تعداد رخداد سیل، حجم سیل، بزرگترین دوره زمانی سیلابی و … استخراج گردید. بررسی های بعمل آمده نشان داد روند وقوع سیل در ایستگاه هیدرومتری مورد مطالعه رو به ازدیاد بوده که در این میان سیلابهای بهاره دارای بیشترین زمان تداوم و سیلابهای تابستانه دارای کمترین زمان تداوم می باشند. اما روند تغییرات حجم سیلابها در دوره های زمانی مختلف یکنواخت نبوده و رژیم آبی از یک تابع یکنواخت پیروی نمی کند