سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شهناز دانش – عضو هیات علمی دانشگاه
محمد یزدانبخش – عضو هیات علمی
محمد رضا حسیندخت – عضو هیات علمی
جواد عابدینی – کارشناس ارشد سازمان بازیافت

چکیده:

امروزه با رشد جمعیت توسعه صنایع و شهر نشینیروز به روز بر میزان تولید سرانه زباله های شهری افزوده این زباله ها چه در ر حله ل جمع آوری و چه در مراحل فراوری و دفع نهایی شیرابه تولید میکند که اگر مدیریت انهابه نحو مطلوبیانجام نگیرد میتواند منشا اصلی مسا ئلزیت محیطی حادی از قبیل آلودگی های منابع آب و خاک و شیوع بیما ری های مختلف گردد. با توجه به اینکه خصوصیات شیرا به های تولید شدهاز زباله تحت تاثیر عوامل متعددی قرار میگیرد لذا شناخت کمی و کیفیاینگونه شیرابه هاجهت به کار گیری روشهای بهینه تصفیه و دفع آنها از ضروریات به شمار میرود. در این تحقیق انواع شیرابه ها ی جمع اوری شده در محل دفن زباله هایی شهر مشهد مورد آزمایش قرار گرفت نتیجه نشان داد که شیرابه ها حاوی مقادیر متنابهی از آلودگی های مختلف است.phوec شیرابه های مورد نظر تغعییراتی را به ترتیب در دامنه های ۵/۵ و ۷/۵ و ۳۴ تا ۳۷ میلی زیمنس بر cm نشان دادند.غلظت tssنمونه ها در محدوده ۱۰۰۰ تا ۲۱۰۰۰ میلی گرم متغیر بود. در حالیکه غلظت های bod و cod به ترتیب در دامنه های ۳۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ و ۵۸۰۰۰ تا ۱۵۶۰۰۰ میلیگرم بر لیتر قرار گرفتند.علاوه بر این شیرابه ها حاوی مقادیر متنابهی از عناصر سدیم-پتاسیم- و منیزیم و فلزات سنگینی نظیر روی و نیکلو آرسنیک بودند.