سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کریم قربانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان.
بهروز یاراحمدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان.

چکیده:

به منظور بررسی خصوصییات شیر دهی و س ایر مولفه های تولید مثلی گوسفند لری در قالب طرح شناسایی گوسفند لری با مشارکت مردمی طی ۳ سال متوالی شیرتولیدیروزانه، طول مدت شیردهی ،
تغییرات ترکیبات شیر و سایر فراسنجه های تولید مثلی درگوسفند لری اندازه گیری شد . بدین منظور علاوه بر ثبت فراسنجه هایی مانند، د رصد قوچ، تعداد میش در اولین جفتگیری در گله، درصد آبستنی، دفعات ف حلی منجر به آبستنی ، درصد بره زایی، دو قلو زایی، دوباره زایی و قصری در این گله ثبت شد .از هفته دوم پس از زایش به طور هفتگی میزان شیر تولیدی در میش های شکم اول تا سوم اندازه گیری شد . به منظور تعیین میزان شیرتولیدی هر میش در دو وعده صبح و عصر به روش توزین بره و شیردوشی با دست انجام شد . تعداد ۵ راس میش نیز به طور کامل با دست دوشیده می شد و شیر دوشیده شده پس از توزین به روش دستی به بره ها خورانده شد . براساس نتایج به دست آمده میزان شیرتولیدی روزانه گوس فند لری برای میش های زایش شکم اول تا سوم به ترتیب ۱۰ ±۷۵۰ ، ۱۵ ±۸۲۰ و ۱۵±۹۱۰گرم در روز بود . طول مدت شیراوری برای این گروهها به ترتیب ۳۵ ± ۸۵ ، ۴۰±۹۰ و ۲۵±۹۲ روز بوده . شیر تولیدی در میشهایی که جنس بره آنها نر بود طورمتوسط روزانه ۱۶ ±۵۰ گرم بیشتر بود ولی در مجموع جنس بره تفاوت معنی داری درتولید شیر نداشت (۰/۰۵>P) . البته شیر تولیدی در میشهای دو قلوزا در هفته های ۵-۴ شیردهی با میشهای تک قلوزا تفاوت معنی داری نشان داد (۰/۰۵<P) . از نظر خصوصیات تولید مثلی درگوسفند لری درصد آبستنی میش زیر قوچ، بره زایی، دوقل و زایی، دوباره زایی و درصد قصری در گله های تحت پوشش به ترتیب ۳ ± ۹۴ ، ۲±۹۸ ، ۲±۸۴ ، ۱/۵ ± ۲ ، ۳ ± ۲۴ و ۲ ±۵ درصد تعیین شد . فصل شروع جفتگیری گوسفند لری درتابستان از اواسط تیرماه شروع و تا اوایل شهریور ماه ادامه دارد که متعاقب آن زایش ازآذر ماه شروع و تا اواسط دی ماه ادامه دارد در گله هایی که مدیریت تغذیه مناسب دارند و به خصوص درجفتگیری پاییز از تغذیه کمکی استفاده می کنند که علاوه بر افزایش راندمان تولید مثلی باعث می شود که دوباره زایی نیز درگله افزایش یابد . بدین صورت که میشهای زایش نموده در زمستان مجددا جفت گیری کرده و در اوایل بهار مجددا زایش می کنند . بره های زایش بهاره به همراه گله مادری تا اوایل پاییز در مرتع نگهداری شده و در پاییز پروار می شوند.