سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین هادی تواتری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
محسن محمدیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
غلامحسن نیکونام – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
مسعود مستشاری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:

در این مطالعه به منظور بررسی خصوصیات تولید شیر گوسفند شال، از ۲۰۶ دوره شیردهی ۱۱۲ رأس میش نژاد شال طی سال های ۱۳۸۱-۱۳۸۳ رکوردبرداری شد . میانگین کل و انحراف معیار طول دوره شیردهی (روز)، کل شیر تولیدی (کیلوگرم) و درصد چر بی، پروتئین، لاکتوز و کل ماده جامد شیر به ترتیب ۳۳/۹±۱۴۳/۹ ، ۴۸/۸±۱۲۱/۵ ، ۰/۸±۵/۸۴ ، ۰/۵±۵/۷۷ ،۰/۴±۴/۹۵ و ۱/۲±۱۷/۳۹ برآورد گردید . اثر سال زایش، فصل زایش، اندازه زایش و سن میش بر عملکرد و تولید شیر میش تأثیر معنی داری داشتند (۰/۰۵>P) سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ عم لکرد بالاتری نسبت به سال ۱۳۸۳ داشتند که این امر به دلیل دسترسی بیشتر به علوفه آبدار مرتعی بود . میش هایی که در فصل زمستان زایش کردند از میش هایی که در بهار و تابستان زایمان نمودند عملکرد بهتری داشتند . میش های دو قلوزا از میش های تک قلوزا تولید شیر بیشتری دا شتند. میش های یک ساله نسبت به میش های ۲ تا ۵ ساله تولید شیر کمتری داشتند