سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمید ملاحسینی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین
اسماعیل بغوری – محقق موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف بررسی خصوصیات شیمیایی خاکهای زراعی تحت آبیاری با فاضلاب شهری در سطح ٢٠٠ هکتار از اراضی منطقه قلعه نو – فیروزآباد واقع در جاده ورامین که به مدت طولانی تحت آبیاری با فاضلاب بوده انجام شده است بطوریکه براساس نوع کشت و یکنواختی مزارع از حداکثر هر ١٥- ۱۰هکتار به صورت مرکب از اعماق ١٥- ۰ و ۳۰-۱۵١٥ سانتی متر دو نمونه خاک با دو تکراراراضی تحت آبیاری با فاضلاب و شاهد ( آبیاری با آب قنات و چاه ) تهیه گردید همچنین به منظور آگاهی از کیفیت آب فاضلاب ، قنات و چاه در طول فصل آبیاری از منابع فوق مطابق روشهای استاندارد نمونه آب گرفته شد . سرانجام نمونه های خاک جهت اندازه گیری pH,EC , فسفر قابل جذب ، مواد آلی ، کربنات کلسیم ، بافت خاک و قابل جذب عناصر سنگین ، (Ni ,Pb , Cd , ZnCu ) و نمونه های آب جهت اندازه گیریpH,EC و عناصر سنگین به آزمایشگاه مؤسسه تحقیقات خاک و آب ارسال گردید . بررسی و تجزیه و تحلیل آماری نتایج حاصله نشان داد که میانگین غلظت قابل جذب عناصرZn وCu,Ni,Cd,Pb,P,OC درخاکهای آلوده به ترتیب ۳/۴، ۷۳/۱، ۲۷/۶، ۰/۶، ۰/۹، ۷/۴ و ۹/۲و در خاکهای شاهد بترتیب ۱/۲، ۴۸/۳، ۱۴/۴، ۰/۱، ۰/۵، ۲/۶ و ۳/۱میلی گرم بر کیلوگرم می باشد و اختلاف میانگین غلظت این عناصر در خاکهای آلوده و شاهد برای عناصر Zn و CU,Pb, P در سطح ١درصد و برای عناصرNi و Cd در سطح ٥ درصد معنی دار بوده اند همچنین مقایسه میانگین غلظت عناصر فوق درخاکها ی منطقه مورد مطالعه با غلظتهای طبیعی این عناصر در خاکها نشان داد که غلظت عناص Cd و , Pb,P در خاکهای منطقه مورد مطالعه خصوصا در خاکهای آلوده چندین برابر حدود طبیعی این عناصر در خاکها می باشد لذا توصیه می شود در این اراضی و سایر اراضی با وضعیت مشابه در جنوب شهر تهران و جاده ورامین ،از کشت محصولات برگی و غده با ریشه سطحی خودداری شود و همچنین منابع اصلی افزایش این عناصر به خاکهای آنها ، نظیر کاربرد کودهای فسفره ناخالص و فاضلابهای شهری آلوده، کنترل شوند.